جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاشک ناکامی


خواننده: ستار

بریز ای اشک ناکامی
بریز از بی سرانجامی
که نفرین دلی قلبی شکسته
پس این بی سرانجامی نشسته
دلم رنجیده از زخم زبون ها
به ظاهر مهربونی دیدن از نامهربون ها
بریز ای اشک ناکامی
بریز از بی سرانجامی
که نفرین دلی قلبی شکسته
پس این بی سرانجامی نشسته
که اه سینه سوز مهربونی
سر راه مرا از پیش بسته
دلم رنجیده از زخم زبون ها
به ظاهر مهربونی دیدن از نامهربون ها
خیال کردم یکی دلسوزمونه
برای گریه هام دل می سوزونه
خیال کردم یکی داره هوای کار ما رو
اگه موندیم تو این کار زمونه
دلم رنجیده از زخم زبون ها
به ظاهر مهربونی دیدن از نامهربون ها

بریز ای اشک ناکامی
بریز از بی سرانجامی
که نفرین دلی قلبی شکسته
پس این بی سرانجامی نشسته
که اه سینه سوز مهربونی
سر راه مرا از پیش بسته
دلم رنجیده از زخم زبون ها
به ظاهر مهربونی دیدن از نامهربون ها