جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاشک من


گلپا

اشک من خودتو نگه دار
نیا پایین منو رسوا می کنی
آخه غم تو میون جمعی
چرا تنهامنو پیدا می کنی
می شکنی منو با نگاهیپیش مردم
آخه ای چشم سیاه
خون قلب منو هر شبجای باده
توی مینا می کنی
خون قلب منو هر شبجای باده
توی مینا می کنی
می ریزه رو بالش من
هر شب این اشکای لرزون
بی تو من غمگین و تنها
من پریشوندل پریشون
مستی ام رو تا سحر
پیمونه ام می بینه و بس
غنچه های اشکمو
دست غمت می چینه و بس
اشک من خودتو نگه دار
نیا پایین منو رسوا می کنی
آخه غم تو میون جمعی
چرا تنها منو پیدا می کنی
می شکنی منو با نگاهتپیش مردم
آخه ای چشم سیاه
خون قلب منو هر شبجای باده
توی مینا می کنی
خون قلب منو هر شب ، جای باده
توی مینا می کنی
می ریزه رو بالش من
هر شب این اشکای لرزون
بی تو من غمگین و تنها
من پریشوندل پریشون
مستی ام رو تا سحر
پیمونه ام می بینه و بس
غنچه های اشکمو
دست غمت می چینه و بس
اشک من خودتو نگه دار
نیا پایین منو رسوا می کنی
آخه غم تو میون جمعی
چرا تنها منو پیدا می کنی