جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاشک ماتم


ایرج

به چشمم اشک ماتم حلقه بسته حلقه بسته حلقه بسته
دلم در حلقه غمها نشسته وای نشسته وای نشسته
لبم بی نغمه مانده سینه پر درد سینه پردرد سینه پردرد
زبانم بسته و سازم شکسته وای شکسته وای شکسته
قیام عشق را آغاز کردی
نیازم رو چو دیدی ناز کردی
تو بودی کفتر خوشبختی من
ولی زود از برم پرواز کردی
بود سوزی درآهنگم خدایا وای خدایا وای خدایا
تو میدانی که دلتنگم خدایا وای خدایا وای خدایا
دیگر تاب پریشانی ندارم وای ندارم وای ندارم
نه از اهن نه از سنگم خدایا وای خدایا وای