جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاسو اسو


شهرام شب پره

اسو اسو اسو اوفی اوفی..اسو اسو اسو اوفی اوفی
گاری بازی یادته گلوله بازی یادته..گاری بازی یادته گلوله بازی یادته.
توی آفتاب دو تا چاووش شیرجه بازی یادته..توی آفتاب دو تا چاووش شیرجه بازی یادته.

اسو اسو اسو اوفی اوفی..اسو اسو اسو اوفی اوفی
یادته رو پشت بوم<هی> میزدیم با تیر کمون<هی>
..یادته رو پشت بوم <هی> میزدیم با تیر کمون
کفترای بی زبون شیشه همسایمون..کفترای بی زبون شیشه همسایمون.
آی..اسو اسو اسو اوفی اوفی..اسو اسو اسو اوفی اوفی
اسو اسو اسو اسو اسو اسو اسو اسو
اسو اسو اسو اوفی اوفی..اسو اسو اسو اوفی اوفی
گاری بازی یادته گلوله بازی یادته..گاری بازی یادته گلوله بازی یادته.
توی آفتاب دو تا چاووش شیرجه بازی یادته..توی آفتاب دو تا چاووش شیرجه بازی یادته.

اسو اسو اسو اوفی اوفی..اسو اسو اسو اوفی اوفی
یادته رو پشت بوم<هی> میزدیم با تیر کمون<هی>
..یادته رو پشت بوم <هی> میزدیم با تیر کمون
کفترای بی زبون شیشه همسایمون..کفترای بی زبون شیشه همسایمون.
آی..اسو اسو اسو اوفی اوفی..اسو اسو اسو اوفی اوفی
گاری بازی یادته<هی> گلوله بازی یادته<هی>
گاری بازی یادته<هی> گلوله بازی یادته
توی آفتاب دو تا چاووش شیرجه بازی یادته..توی آفتاب دو تا چاووش شیرجه بازی یادته
اسو اسو اسو اوفی اوفی..اسو اسو اسو اوفی اوفی
اسو اسو اسو اوفی اوفی..اسو اسو اسو اوفی اوفی
اسو اسو اسو اوفی اوفی..اسو اسو اسو اوفی اوفی