جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاز نو


رامش

یک اتاق اندازه تو از نو
کشف عطر تازه تو از نو
یک دهان ترانه خط خورده

تشنه آوازه تو از نو
از نو
از نو
از نو
از نو
از نو با تو

دوباره ساده شدن سبک شدن تا تو پریدن
دوباره بسته شدن تا شدن و از تو شکستن
دوباره شب کشی و تا سحر از نو بی تو رفتن
باز ترانه من از تو
دوباره بغض تو از من

دوباره ساده شدن سبک شدن تا تو پریدن
دوباره بسته شدن تا شدن و از تو شکستن
دوباره شب کشی و تا سحر از نو بی تو رفتن
باز ترانه من از تو
دوباره بغض تو از من

باز یک گریه سیر
باز یک طاق حریر

از نو سایه روشن پنجره های دلگیر
از نو از نو قصه ی عادت زود اما دیر

از نو جاری شدن دل دل من در تصویر
دوباره ترانه ای و باز یک گریه سیر

باز یک گریه سیر
باز یک طاق حریر

از نو
از نو
از نو
از نو
از نو با تو