جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاز من عاشق تر نیست


مانی رهنما

از من عاشق تر نیست
اون که اومد از راه
همه چی رو میشه
همین امروز، فردا
از من عاشق تر نیست
اون که گل گفت با تو
من کمی مغرورم
نمیگم حرفهامو
از من عاشق تر نیست
اون که خامت کرده
من که دل دادمو
چی به نامت کرده؟
اگه من دستاتو کم نوازش کردم
در عوض از عکست تورو خواهش کردم
اگه من چشمهامو از تو می دزدیم
توی قلبم عشقو به تو می بخشیدم
به تو ایمان دارم
عاشقت بی دین نیست
نمیگم زیبایی
چون ملاکم این نیست