جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاز لبت تا دهنت


مهدی مقدم

از لبت تا دهنت
حتی از جون به تنت
ولوله ولوله ولوله کردی والله
هلهله هلهله هلهله کن د یالله
دست بزن گل بریز خرمن موتو وا کن
باز منو با نگات از ته دل صدا کن
قد تو قد تو به سروناز می نازه
مستی چشم تو انگار می شیرازه
صورتت مثل گل تو رقص شبنمه
از لبت چی بگم هر چی بگم باز کمه
از لبت تا دهنت
از تنت تا پیرنت
حتی از جون به تنت
من نزدیک تر می خوامت
والله بیشتر می خوامت
اگه گل بو رو می خواد
اگه چشم نورو می خواد
من که بیشتر می خوامت
والله بیشتر می خوامت
والله بیشتر می خوامت
ولوله ولوله ولوله کردی والله
هلهله هلهله هلهله کن د یالله
دست بزن گل بریز خرمن موتو وا کن
باز منو با نگات از ته دل صدا کن
آآآآآآ....
مثل گل ها توی باد
مثل باد ها توی برف
مثل برگ ها توی باغ
هی برقصون تنتو
چشمه ی نور نمیشه
نور که این جور نمیشه
چیه چشمک می زنه
توی رقصیدن تو
از لبت تا دهنت
از تنت تا پیرهنت
حتی از جون به تنت
من نزدیک تر می خوامت
اگه گل بو رو می خواد
اگه چشم نورو می خواد
من که بیشتر می خوامت
خیلی بیشتر می خوامت
اگه گل بو رو می خواد
اگه چشم نورو می خواد
من که بیشتر می خوامت
خیلی بیشتر می خوامت
از لبت تا دهنت
از تنت تا پیرهنت
حتی از جون به تنت
من نزدیک تر می خوامت
اگه گل بو رو می خواد
اگه چشم نورو می خواد
من که بیشتر می خوامت
خیلی بیشتر می خوامت