جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهارکیده و داس


بیژن مرتضوی

کنار کوچه بچه‌های پرسه
تو بهت رعشه و رگ٬ گرد و سوزن
کنار مادرک‌های شناور
روی سمفونی نفرین و شیون
کنار فقر گلبانوی ایثار
که می‌فروشه تنش رو تیکه‌تیکه
کنار مرد دریابغض خسته
که وامی‌باره از هم چیکه‌چیکه
به من چه٬ سرخی میخک تو مهتاب
به من چه٬ رقص نیلوفر روی آب
قفس بارون کابوس کبوتر
به من چه٬ کوچه باغ شعر سهراب
ستیز تگرگ و گلبرگه
مصاف آینه و الماسه
پیکار کبریته و خرمن
نبرد ارکیده و داسه