جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآواز مستی


ایرج

می زدم و لولم ..مستم و شنگولم
حال خوشی دارم...کیفم و کوک ام
پاهام چرا اینقد کج و راست میره؟
بیمعرفت هر جا دلش خواست میره
عشقم کشیده اینجوری باشم
خوبه که ادم عشقی باشه داشم
این چرخ فلک این نامرود
از اوله دنیا تا قیامت
هرقصه که پس فرستاد
خوش باش و دم رو بدون غنیمت