جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآواز راست


علیرضا افتخاری

حسب حالی ننوشتیم و شد ایامی چند
محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند
ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید
هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند
چون می از خم به سبو رفت و گل افکند نقاب
فرصت عیش نگه دار و بزن جامی چند
پیر میخانه چه خوش گفت به دردی کش خویش
که مگو حال دل سوخته با خامی چند
ای گدایان خرابات خدا یار شماست
چشم انعام ندارید ز انعامی چند