جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآواز دلکش


دلکش

یادت می آید دلدارم بودی
هنگام سختی غمخوارم بودی غمخوارم بودی
اکنون جانا چه شده کاز من تو کناره گرفتی
اکنون جانا چه شده کاز من تو کناره گرفتی
می دانی که بهار جوانی من
طی شد با غم درد نهانی تو
دل خوش کن به زبان تو شکسته دلی
قربان تو و مهر زبانی تو
گفتی با تو وفا کنم
ترک جور جفا کنم
گفتی دیگر دل تو را
از دست غم رها کنم
اکنون جانا چه شده کاز من تو کناره گرفتی
اکنون جانا چه شده کاز من تو کناره گرفتی
دور از تو چه غمها کند آزار دلم
آهنگ جنون می زند این تار دلم
تو به دادم اگر نرسی
فتد از پرده برون همه اسرار دلم
فتد از پرده برون همه اسرار دلم
گفتی با تو وفا کنم
ترک جور جفا کنم
گفتی دیگر دل تو را
از دست غم رها کنم
اکنون جانا چه شده کاز من تو کناره گرفتی
اکنون جانا چه شده کاز من تو کناره گرفتی