جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآواز ابوعطا


خواننده: مرضیه

همدمی تا دل مارا دهد آرام کجاست؟
محرمی تا زمن آرد به تو پیغام کجاست؟
حسرت بوسه زدن بر لب گرمی دارم
دلبری تا زلبانش دهدم کام کجاست؟