جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآواز ابوعطا


مرضیه

همدمی تا دل مارا دهد آرام کجاست؟
محرمی تا زمن آرد به تو پیغام کجاست؟
حسرت بوسه زدن بر لب گرمی دارم
دلبری تا زلبانش دهدم کام کجاست؟