جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآنقدر تو را دوست دارم


امیر آرام

بی تو پر از گریه ام
ابرم ابر بهارم
وقتی نیستی کنارم
دلم میخواد ببارم
انقدر تو رو دوست دارم دوست دارم
که آب رودخونه ها
دریاچه رو دوست دارن دریاچه رو دوست دارن
انقدر تو رو دوست دارم دوست دارم
که بچه های تنها
بازیچه رو دوست دارنبازیچه رو دوست دارن
دیگر رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو
تن در دل آتش زنو پروانه شو پروانه شو
هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن
وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو
باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی
گر سوی مستان میروی مستانه شو مستانه شو
اندیشه از جایی رسد وانگه تو را آنجا رسد
ز اندیشه بگذر عاشقا فرزانه شو فرزانه شو
انقدر تو رو دوست دارم
که چوپونای غمگین
وقتی که عاشق میشن بیابونو دوست دارن
انقدر تو رو دوست دارم
که زیر هرم آفتاب
مسافرای کویر سایبونو دوست دارن
انقدر تو رو دوست دارم
انقدر تو رو دوست دارم
انقدر تو رو دوست دارم
انقدر تو رو دوست دارم
انقدر تو رو دوست دارم
انقدر تو رو دوست دارم
انقدر تو رو دوست دارم
انقدر تو رو دوست دارم
گر آتش دل برزند بر مومن و کافر زند
صورت همه عیان شود گر مرغ معنا پر زند
عالم همه ویران شود جان حلقه خوبان شود
آن گوهری کو آب شد آن آب بر گوهر زند
پیدا شود سر نهان حیران شود نقش جهان
موجی برآید ناگهان آتش به سیم و زر زند