جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآمدم


دلکش

آمدم آمدم که سر آید انتظار تو
آمدی آمدی که بمیرم در کنار تو

می دانستم در این خلوت به امیدم بنشستی شده ای بی تاب
آری، دارم شوق رویت که به خوابم که نباشد خواب
گه به تو پابندم من ز عشق تو خرسندم من
به دامنت سر بگذارم جور زمان گر بگذراد
بیم رقیب گر برخیزد جور زمان گر بگذراد
با تو سرخوشم

جانم ز وصالت خرسند است
بختم ز وفایت بیدار است
بر لب به نگاهت لبخند است
قلبم ز محبت سر شار است

گل با رویت به چشمم خار است
جز این دل شکسته گو چه دارم من
تا بیفشانم زیر پای تو

ای آرزوی جانم من نمی خواهم جز وفای تو جز وفای تو

انتظار از آلبوم: بوی دیروز