جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآلا گوز آچار


اندی

دل گرفته > سر به چمن آور واین دنیا مگیر
زآن دنیا به از این دنیاست
ای دوست تو در راه عشقت میسپارم به خدا
تاتو آیی به تنم من ببینم رخ زیبای تو را
من نمی گویم زتو بد دیده ام چون تو را دوست دارم به خدا
در شب تیره و تارمن و تو بد دیده ایم
زسر روی وفا همچو گل کم چیده ایم
تو مگو عاشق منمکه من از سر ترم
تا تو ایی به تو ایی به کنار من زتو بد کرده ام