جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآقا


شهره

آهای مرد مو مشکی
آهای پیچیده ابرو
دیگه مشت تو وا شد
چرا نمیری از رو
یه چند صدسال آقا
منم خونه نشینت
منم سوگلت اما
گنیز و کمترینه
نگاه زیر چشمی
مثل سایه باهامه
به هر گوشه میچرخم
یه سدی سر رامه
آهای مرد مو مشکی
آهای پیچیده ابرو
دیگه مشت تو وا شد
چرا نمیری از رو
یه عمر زیر بار
تحمل خم پشتم
چرا از روز اول
من این غولو نکشتم
فقط مثل عروسک
تو زندونش نشستم
نفهمیدم کجا یا
نپرسیدم کی هستم
گناه از منه آها
گناهم بی زبونیست
حریر سینه ی من
یه دنیا مهربونیست
زن شرقی اما
که عادت به تو داره
زن غربی که آها
از این دردا نداره
آهای مرد مو مشکی
آهای پیچیده ابرو
دیگه مشت تو وا شد
چرا نمیری از رو
یه عمر زیر بار
تحمل خم پشتم
چرا از روز اول
من این غولو نکشتم
فقط مثل عروسک
تو زندونش نشستم
نفهمیدم کجا یا
نپرسیدم کی هستم
گناه از منه آها
گناهم بی زبونیست
حریر سینه ی من
یه دنیا مهربونیست
زن شرقی اما
که عادت به تو داره
زن غربی که آها
از این دردا نداره
آهای مرد مو مشکی
آهای پیچیده ابرو
دیگه مشت تو وا شد
چرا نمیری از رو
رو رو رو رو