جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآقا موشه


پری زنگنه

از لونت بیا
ای آقا موشه
گشنگی داره
منو میکشه

از لونت بیا
ای آقا موشه
گشنگی داره
منو میکشه

مثله یک گرگ
از راه میام
از زمین و هوا میام
میگیرمت
میخورمت
هام هام هام

از لونت بیا
ای آقا موشه
گرگی میاد و
منو میکشه

از لونت بیا
ای آقا موشه
گرگی میاد و
منو میکشه

از لونت بیا
ای آقا موشه
گرگی میاد و
منو میکشه

آقا موشه از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2011-04-15 13:45:37