جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآقا دزده


خواننده: ایرج

آقا دزده سالم حالت چطوره سلام
آقا دزده سالم حالت چطوره سلام
می دونی دوستت دارم حالتو می پرسم
آخه این رسمه که احوالتو بپرسم
دوست دارم بهت بگم تیرتو غلاف کن
عصبانی نشوهفت تیرتو غلاف کن
آقا دزده سالم حالت چطوره سلام
آقا دزده سالم حالت چطوره سلام
اگر هفت تیر بکشی ، منو بکشی ، هفت می شی ، هفت می شی ، هفت می شی
اگر ده تیر بکشی ، منو بکشی ، هفت می شی ، هفت می شی ، هفت می شی
اگر چاقو بکشی ، منو بکشی ، هفت می شی ، هفت می شی ، هفت می شی
اگر شصت تیر بکشی ، منو بکشی ، هفت می شی ، هفت می شی ، هفت می شی
من حسن فرفره ام ، فرزم و چالاکم
زود غلاف کن که، نترسم من و بی باکم من
من ، حسن فرفره هستم ، مثل قرقره هستم
مال پایین شهرم ، با هفت تیر کش ها قهرم
نکن کاری که خیطتت بکنم من
خودت خودت خوب می دونی اینو می تونم من
آقا دزده سالم حالت چطوره سلام
آقا دزده سالم حالت چطوره سلام
آقا دزده سالم حالت چطوره سلام
آقا دزده سالم ... سلام حالا حالت چطوره ؟!!