جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآسه آسه


دلکش
شهرام شب پره

پرسون پرسون ترسون ترسون
آومدم سر کوچتون
ترسون ترسون لرزون لرزون
آومدم در خونتون
یک شاخه گل در دستم ، سر راهت بنشستم
از پنجره منو دیدی ، مثل گلها خندیدی
آه به خدا آن ،‌ نگهت ،‌ از ، خاطرم ، نرود

پرسون پرسون ترسون ترسون
آومدم سر کوچتون
ترسون ترسون لرزون لرزون
آومدم در خونتون
از پنجره منو دیدی ، مثل گلها خندیدی
آه به خدا آن نگهت ‌از خاطرم نرود

گفتم گفتم به خدا قهر گناهه
دل منتظره چشم به راهه
ای من به فدات ، ناز مکن تو
با چشم سیات ناز مکن تو
این دو روزه دنیا ، بین خواب و رویا گذرونه
با هم آشتی کنیم ، که بهار دوباره ، گل فشونه

گفتم گفتم به خدا قهر گناهه
دل منتظر چشم به راهه
ای من به فدات ، ناز مکن تو
با چشم سیات ناز مکن تو
این دو روزه دنیا ، بین خواب و رویا گذرونه
با هم آشتی کنیم ، که بهار دوباره ، گل فشونه