جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآسمان هر شب به ماه خویش نازد


پریسا

آسمان هر شب به ماهِ
آسمان هر شب به ماهِ
آسمان هر شب به ماهِ
خویش نازد ، می نداند

تا سحرگه خفته با یک
آسمان مه ، در زمینم
تا سحرگه خفته با یک
آسمان مه ، در زمینم

تا تو را دیدم بتا
نی کافرستم نی مسلمان

روی و مویت کرده فارغ
از گناه کفر و دینم
از گناه کفر و دینم

بر یمین و بر یسارم
بر یمین و بر یسارم
ساغر و مطرب نشسته

زین سبب افتان و خیزان
بر یسار و بر یمینم

دل تو را بیند ، به من
دل تو را بیند ، به من
آهسته گوید : قل هوالله

دل تو را بیند ، به من
دل تو را بیند ، به من
آهسته گوید : قل هوالله