فولکلور کردی

فولکلور کردی

ترانه های فولکلور - فولکلور کردی

  متن رایگان ترانه فولکلور خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
. شکار آهو فولکلور ترانه ترانه دانلودی شکار آهو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی شکار آهو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. لای لایی فولکلور ترانه ترانه دانلودی لای لایی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی لای لایی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. شکار آهو فولکلور ترانه ترانه دانلودی شکار آهو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
. جان جان فولکلور ترانه ترانه دانلودی جان جان اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
. دای بلال فولکلور ترانه ترانه دانلودی دای بلال اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
. مستم مستم فولکلور ترانه ترانه دانلودی مستم مستم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
. آی لیلی لیلی فولکلور ترانه ترانه دانلودی آی لیلی لیلی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
. شکار آهو فولکلور ترانه ترانه دانلودی شکار آهو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
. مستم مستم فولکلور ترانه ترانه دانلودی مستم مستم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
. مستم مستم فولکلور ترانه ترانه دانلودی مستم مستم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی مستم مستم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. شکار آهو فولکلور ترانه ترانه دانلودی شکار آهو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی شکار آهو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. شکار آهو فولکلور ترانه ترانه دانلودی شکار آهو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی شکار آهو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. دای بلال فولکلور ترانه ترانه دانلودی دای بلال اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
. آی لیلی لیلی فولکلور ترانه ترانه دانلودی آی لیلی لیلی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
. جان جان فولکلور ترانه ترانه دانلودی جان جان اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
. مستم مستم فولکلور ترانه ترانه دانلودی مستم مستم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی مستم مستم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. مستم مستم فولکلور ترانه ترانه دانلودی مستم مستم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی مستم مستم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. دای بلال فولکلور ترانه ترانه دانلودی دای بلال اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی دای بلال اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. لم لوا فولکلور ترانه ترانه دانلودی لم لوا اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی لم لوا اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. ابرو کمون فولکلور ترانه ترانه دانلودی ابرو کمون اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی ابرو کمون اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
  شکار آهو - شعر و آکورد فولکلور  
. آی لیلی لیلی فولکلور ترانه ترانه دانلودی آی لیلی لیلی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی آی لیلی لیلی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. گل صحرا فولکلور ترانه ترانه دانلودی گل صحرا اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی گل صحرا اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. کوهستان فولکلور ترانه ترانه دانلودی کوهستان اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی کوهستان اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. ابرو کمون فولکلور ترانه ترانه دانلودی ابرو کمون اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی ابرو کمون اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. قد بلند فولکلور ترانه ترانه دانلودی قد بلند اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی قد بلند اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. آی لیلی لیلی فولکلور ترانه ترانه دانلودی آی لیلی لیلی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی آی لیلی لیلی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. لم لوا فولکلور ترانه ترانه دانلودی لم لوا اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی لم لوا اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. دی بلال فولکلور ترانه ترانه دانلودی دی بلال اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی دی بلال اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. شکار آهو 2 فولکلور ترانه ترانه دانلودی شکار آهو 2 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی شکار آهو 2 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. قد بلند ابرو کمون فولکلور ترانه ترانه دانلودی قد بلند ابرو کمون اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی قد بلند ابرو کمون اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. آی لیلی لیلی 2 فولکلور ترانه ترانه دانلودی آی لیلی لیلی 2 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی آی لیلی لیلی 2 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. دای بلال 2 فولکلور ترانه ترانه دانلودی دای بلال 2 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی دای بلال 2 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. مارال فولکلور آذربایجان ترانه ترانه دانلودی مارال اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
. آیریلیخ فولکلور آذربایجان ترانه ترانه دانلودی آیریلیخ اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی آیریلیخ اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. آیریلیخ فولکلور آذربایجان ترانه ترانه دانلودی آیریلیخ اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی آیریلیخ اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
  آیریلیخ - شعر و آکورد فولکلور آذربایجان  
. آیریلیخ فولکلور آذربایجان ترانه ترانه دانلودی آیریلیخ اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی آیریلیخ اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. آیریلیخ 2 فولکلور آذربایجان ترانه ترانه دانلودی آیریلیخ 2 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی آیریلیخ 2 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. ساری گلین فولکلور آذربایجان / فولکلور ارمنستان ترانه ترانه دانلودی ساری گلین اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی ساری گلین اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. ساری گلین فولکلور آذربایجان / فولکلور ارمنستان ترانه ترانه دانلودی ساری گلین اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
. ساری گلین فولکلور آذربایجان / فولکلور ارمنستان ترانه ترانه دانلودی ساری گلین اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی ساری گلین اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. ساری گلین فولکلور آذربایجان / فولکلور ارمنستان ترانه ترانه دانلودی ساری گلین اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی ساری گلین اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. ساری گلین 2 فولکلور آذربایجان / فولکلور ارمنستان ترانه ترانه دانلودی ساری گلین 2 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی ساری گلین 2 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. سنه د گالماز فولکلور آذری ترانه ترانه دانلودی سنه د گالماز اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی سنه د گالماز اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. سنه د گالماز فولکلور آذری ترانه ترانه دانلودی سنه د گالماز اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
. سنه د گالماز فولکلور آذری ترانه ترانه دانلودی سنه د گالماز اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
. سنه د گالماز فولکلور آذری ترانه ترانه دانلودی سنه د گالماز اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی سنه د گالماز اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. سنه د گالماز 2 فولکلور آذری ترانه ترانه دانلودی سنه د گالماز 2 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی سنه د گالماز 2 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. زاغیکنر فولکلور ارمنی ترانه ترانه دانلودی زاغیکنر اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی زاغیکنر اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. زاغیکنر فولکلور ارمنی ترانه ترانه دانلودی زاغیکنر اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی زاغیکنر اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. زاغیکنر فولکلور ارمنی ترانه ترانه دانلودی زاغیکنر اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی زاغیکنر اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. عزیزم سوزه فولکلور بختیار ترانه ترانه دانلودی عزیزم سوزه اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
. تو بیو فولکلور بختیار ترانه ترانه دانلودی تو بیو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
. عزیزم سوزه فولکلور بختیار ترانه ترانه دانلودی عزیزم سوزه اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی عزیزم سوزه اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. تو بیو فولکلور بختیار ترانه ترانه دانلودی تو بیو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی تو بیو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. تو بیو فولکلور بختیار ترانه ترانه دانلودی تو بیو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
. عزیزم سوزه فولکلور بختیار ترانه ترانه دانلودی عزیزم سوزه اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
. عزیزم سوزه فولکلور بختیار ترانه ترانه دانلودی عزیزم سوزه اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
. تو بیو فولکلور بختیار ترانه ترانه دانلودی تو بیو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
. سوز دل فولکلور بختیار ترانه ترانه دانلودی سوز دل اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی سوز دل اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. سوز دل فولکلور بختیار ترانه ترانه دانلودی سوز دل اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی سوز دل اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. تو بیو فولکلور بختیار ترانه ترانه دانلودی تو بیو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی تو بیو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. تو بیو فولکلور بختیار ترانه ترانه دانلودی تو بیو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی تو بیو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. عزیزم سوزه فولکلور بختیار ترانه ترانه دانلودی عزیزم سوزه اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی عزیزم سوزه اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. رشید خان فولکلور خراسان ترانه ترانه دانلودی رشید خان اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی رشید خان اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. رشید خان فولکلور خراسان ترانه ترانه دانلودی رشید خان اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
. رشید خان فولکلور خراسان ترانه ترانه دانلودی رشید خان اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی رشید خان اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. رشید خان فولکلور خراسان ترانه ترانه دانلودی رشید خان اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
. رشید خان 2 فولکلور خراسان ترانه ترانه دانلودی رشید خان 2 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی رشید خان 2 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. داغستان فولکلور داغستان ترانه ترانه دانلودی داغستان اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی داغستان اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. داغستان فولکلور داغستان ترانه ترانه دانلودی داغستان اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی داغستان اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. داغستان 2 فولکلور داغستان ترانه ترانه دانلودی داغستان 2 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی داغستان 2 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. رنگ شوشتری فولکلور شوشتر ترانه ترانه دانلودی رنگ شوشتری اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی رنگ شوشتری اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. دختر شیرازی فولکلور شیراز ترانه ترانه دانلودی دختر شیرازی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی دختر شیرازی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. دختر شیرازی فولکلور شیراز ترانه ترانه دانلودی دختر شیرازی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
. مبارکباد شیرازی فولکلور شیراز ترانه ترانه دانلودی مبارکباد شیرازی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی مبارکباد شیرازی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. دختر شیرازی فولکلور شیراز ترانه ترانه دانلودی دختر شیرازی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی دختر شیرازی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. دختر شیرازی فولکلور شیراز ترانه ترانه دانلودی دختر شیرازی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی دختر شیرازی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. دختر شیرازی 2 فولکلور شیراز ترانه ترانه دانلودی دختر شیرازی 2 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی دختر شیرازی 2 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. هاوا ناگیلا فولکلور عبری ترانه ترانه دانلودی هاوا ناگیلا اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی هاوا ناگیلا اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. Hava Nagila فولکلور عبری ترانه ترانه دانلودی Hava Nagila اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی Hava Nagila اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. گل افشان فولکلور کردستان ترانه ترانه دانلودی گل افشان اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی گل افشان اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. گل افشان فولکلور کردستان ترانه ترانه دانلودی گل افشان اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
. گل افشان فولکلور کردستان ترانه ترانه دانلودی گل افشان اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
. دو به دو فولکلور کردستان ترانه ترانه دانلودی دو به دو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی دو به دو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. آخ لیلم فولکلور کردستان ترانه ترانه دانلودی آخ لیلم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی آخ لیلم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. وینه پروانه فولکلور کردستان ترانه ترانه دانلودی وینه پروانه اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی وینه پروانه اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. گل افشان فولکلور کردستان ترانه ترانه دانلودی گل افشان اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی گل افشان اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. اسمر اسمر فولکلور کردی ترانه ترانه دانلودی اسمر اسمر اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی اسمر اسمر اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. اسمر اسمر فولکلور کردی ترانه ترانه دانلودی اسمر اسمر اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی اسمر اسمر اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. اسمر اسمر فولکلور کردی ترانه ترانه دانلودی اسمر اسمر اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی اسمر اسمر اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. اسمر اسمر 2 فولکلور کردی ترانه ترانه دانلودی اسمر اسمر 2 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی اسمر اسمر 2 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. گل پامچال فولکلور گیلان ترانه ترانه دانلودی گل پامچال اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی گل پامچال اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. گل پامچال فولکلور گیلان ترانه ترانه دانلودی گل پامچال اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی گل پامچال اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. پاچ لیلی فولکلور گیلان ترانه ترانه دانلودی پاچ لیلی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی پاچ لیلی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. قاسم آبادی فولکلور گیلان ترانه ترانه دانلودی قاسم آبادی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی قاسم آبادی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. پاچ لیلی فولکلور گیلان ترانه ترانه دانلودی پاچ لیلی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی پاچ لیلی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. گل پامچال فولکلور گیلان ترانه ترانه دانلودی گل پامچال اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی گل پامچال اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. نشو نشو فولکلور گیلکی ترانه ترانه دانلودی نشو نشو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
. نشو نشو فولکلور گیلکی ترانه ترانه دانلودی نشو نشو اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
. دختر بویر احمدی فولکلور لرستان ترانه ترانه دانلودی دختر بویر احمدی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی دختر بویر احمدی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. دختر بویر احمدی فولکلور لرستان ترانه ترانه دانلودی دختر بویر احمدی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
. دختر بویر احمدی فولکلور لرستان ترانه ترانه دانلودی دختر بویر احمدی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
. دختر بویر احمدی فولکلور لرستان ترانه ترانه دانلودی دختر بویر احمدی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی دختر بویر احمدی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. دختر بویر احمدی فولکلور لرستان ترانه ترانه دانلودی دختر بویر احمدی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی دختر بویر احمدی اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. دختر بویر احمدی 2 فولکلور لرستان ترانه ترانه دانلودی دختر بویر احمدی 2 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی دختر بویر احمدی 2 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. دختر بویر احمدی 2 فولکلور لرستان ترانه ترانه دانلودی دختر بویر احمدی 2 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی دختر بویر احمدی 2 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. دایه دایه فولکلور لرستان ترانه ترانه دانلودی دایه دایه اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی دایه دایه اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. دایه دایه فولکلور لرستان ترانه ترانه دانلودی دایه دایه اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی دایه دایه اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. دایه دایه 3 فولکلور لرستان ترانه ترانه دانلودی دایه دایه 3 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی دایه دایه 3 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. گل گندم فولکلور مازندران ترانه ترانه دانلودی گل گندم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی گل گندم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. عزیز جون فولکلور مازندران ترانه ترانه دانلودی عزیز جون اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی عزیز جون اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. عزیز جون - درینه جان فولکلور مازندران ترانه ترانه دانلودی عزیز جون - درینه جان اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
. گل گندم فولکلور مازندران ترانه ترانه دانلودی گل گندم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
. عزیز جون فولکلور مازندران ترانه ترانه دانلودی عزیز جون اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
. گل گندم فولکلور مازندران ترانه ترانه دانلودی گل گندم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان
. عزیز جون فولکلور مازندران ترانه ترانه دانلودی عزیز جون اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی عزیز جون اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. عزیز جون فولکلور مازندران ترانه ترانه دانلودی عزیز جون اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی عزیز جون اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. گل گندم فولکلور مازندران ترانه ترانه دانلودی گل گندم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی گل گندم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. گل گندم فولکلور مازندران ترانه ترانه دانلودی گل گندم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی گل گندم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. گل گندم 2 فولکلور مازندران ترانه ترانه دانلودی گل گندم 2 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی گل گندم 2 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. گل گندم فولکلور مازندران ترانه ترانه دانلودی گل گندم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی گل گندم اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان
. گل گندم 3 فولکلور مازندران ترانه ترانه دانلودی گل گندم 3 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 3000 تومان نت نت دانلودی گل گندم 3 اضافه شود به سبد خرید : قیمت 5000 تومان


متن آهنگهای فولکلور کردی

  متن رایگان ترانه فولکلور خط اول آهنگ
شکار آهو فولکلور میخوام برم کوه شکار آهو
مستم مستم - یک گل سایه چمن فولکلور یک گل سایه چمن سایه چمن تازه شکفته تازه شکفته
جان جان - قد بلند فولکلور قد بلند، ابرو کمون، چشماش سیاهه وای، وای وای وای
آی لیلی لیلی فولکلور
دای بلال فولکلور دوش پسین من گردنه افتو ولم که دی بلال دی بلالم دی بلال بل تا بنالم دی بلال
لای لای لای فولکلور
لم لوا فولکلور
گل صحرا فولکلور
مارال فولکلور آذربایجان من گلمیشم سیزه گوناخ
آیریلیخ - آیریلیق - آیریلیک فولکلور آذربایجان گجلر فکرنن یا تا بیلمیرم
ساری گلین فولکلور آذربایجان / فولکلور ارمنستان In Azerbaijani:
سنه ده گالماز فولکلور آذری Konlum senin esirin
زاغیکنر فولکلور ارمنی
عزیزم سوزه فولکلور بختیار عزيزُم سوزه، شيرينُم سوزه
تو بیو فولکلور بختیار تو بیو تی ما بنشین وای بلال طبیب دردُم
رشید خان فولکلور خراسان امروز دو روزه للو، فردا سه روزه لو
داغستان فولکلور داغستان
رنگ شوشتری فولکلور شوشتر
دختر شیرازی فولکلور شیراز دختر شیرازی جونم دختر شیرازی
مبارک باد شیرازی فولکلور شیراز
هاوا ناگیلا فولکلور عبری Hava nagila
دو به دو - گل افشان فولکلور کردستان
وینه پروانه فولکلور کردستان
آخ لیلم فولکلور کردستان
اسمر اسمر فولکلور کردی هی داد هی بی داد کس دیار نییه
گل پامچال فولکلور گیلان گل پامچال، گل پامچال ، بیرون بیا
پاچ لیلی فولکلور گیلان عمو دختر باموم تی بردن ِ رِه جان جان
قاسم آبادی فولکلور گیلان
نوشو نوشو فولکلور گیلکی یاد باور او مهتابی شبانا
دختر بویر احمدی فولکلور لرستان دختر بویر احمدی نوم تو ندونم یار گلم
دایه دایه فولکلور لرستان دایه دایه وقت جنگه
عزیز جون فولکلور مازندران عزیز جون درمه شومه الو داع کن
گل گندم فولکلور مازندران گل گندم شکفته ، گل گندم یار

  نت موسیقی خرید تک ترانه یا نت