پیرهن صورتیم

موسیقی فریبرز لاچینی

خلاصه: ریجنسی دختری پانزده سال و نیمه است که پدر ندارد. مجبور به قبول واقعیت اینست که ویروس ایدز مادرش را هم از او خواهد گرفت. او باید به تنهایی زنده بماند. با مادر در بستر بیماری چاره ای جز خودفروشی برای امرار معاش مراقبت از مادر و پرداخت اجاره و اعتیاد ندارد. پیرهن صورتی من داستان انسانیت از دست رفته خیانت و اعتیاد است. آیا او میتواند همه این فشارها را تحمل و غالب شود؟