خاک غریب

موسیقی فریبرز لاچینی

از خود گذشتگی, انسانیت و کفش ... داستان یک مهاجر

خلاصه: مگی طاهری و دو پسرش ِ علی و شان ِ تازه از ایران به کانادا رسیده اند. متاسفانه ورودشان به کشور با پای اشتباهی شروع میشود . در فرودگاه پاشنه کفش مگی میشکند که نشانه این است که زندگی برای این خانواده ای که با یک دنیا امید و آرزو به کشور جدید پا گذاشته اند آسان نخواهد بود ...