کامبیز روشن روانمتن آهنگهای کامبیز روشن روان

  متن ترانه خط اول آهنگ
افسانه حیلت رهاکن عاشقا
تمنا در پیش بیدردان چرا فریاد بی حاصل کنم
زیارت دل از من برد و روی از من نهان کرد
سلسله جنون چه کنم ای ماه تابان