پرویز غیاثیان

ترانه های - پرویز غیاثیان

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . دختر دریا آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . دختر دریا آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


آکورد - پرویز غیاثیان

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید آکورد/PDF
خورشید - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان


متن آهنگهای پرویز غیاثیان

  متن ترانه خط اول آهنگ
سکه خورشید آهای دختر دریا