جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههومن جاوید

ترانه های - هومن جاوید

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . آتشفشان آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . آتشفشان آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
3. . نذر آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
4. . نذر آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


متن آهنگهای هومن جاوید

  متن ترانه خط اول آهنگ
آتشفشان نمیدونم چه چیزی فرق کرده،که داری کشف می شی تو نگاهت
نذر خرم آن روز کز این منزل ویران بروم