جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنیما یوشیج

ترانه های - نیما یوشیج

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . اجاق سرد آهنگ ۲۰۰۰ تومان
2. . از دور آهنگ ۲۰۰۰ تومان
3. . بر سر قایقش آهنگ ۲۰۰۰ تومان
4. . تو را من چشم در راهم آهنگ ۲۰۰۰ تومان
5. . خانه ام ابریست آهنگ ۲۰۰۰ تومان
6. . داستان زندگی من آهنگ ۲۰۰۰ تومان
7. . داستانی نه تازه آهنگ ۲۰۰۰ تومان
8. . در شب سرد زمستانی آهنگ ۲۰۰۰ تومان
9. . ری را آهنگ ۲۰۰۰ تومان
10. . قو آهنگ ۲۰۰۰ تومان
11. . هنگام که گریه میدهد ساز آهنگ ۲۰۰۰ تومان


متن آهنگهای نیما یوشیج

  متن ترانه خط اول آهنگ
اجاق سرد مانده از شب های دورادور
از دور جوی میخواند در دره خموش
بر سر قایقش بر سر قایقش اندیشه کنان قایق بان
برف زردها بیهوده قرمز نشدند
تو را من چشم در راهم تورا من چشم درراهم
خانه ام ابریست خانه ام ابری ست
داستان زندگی من
داستانی نه تازه شامگاهان که رؤيت ِ دريا
در شب سرد زمستانی در شب ِ سرد ِ زمستانی
ری را « ری را»...صدا می آید امشب
قو صبح چون روی می گشاید مهر
هنگام که گریه می دهد ساز هنگام که گریه می دهد ساز