عطار نیشابوریمتن آهنگهای عطار نیشابوری

  متن ترانه خط اول آهنگ
تصنیف شمع جان به دریایی در افتادم که پایانش نمی بینم
راز پنهان دل ز عشقت بی خبر شد چون كنم
کجا بودم کجا رفتم کجا بودم کجا رفتم
مقدمه و آواز چه دانستم که این دریای بی پایان چنین باشد