عبدالوهاب شهیدی

ترانه های - عبدالوهاب شهیدی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . اون نگاه گرم تو آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . اون نگاه گرم تو آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
3. . نوائی نوائی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
4. . نوائی نوائی آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


متن آهنگهای عبدالوهاب شهیدی

  متن ترانه خط اول آهنگ
زندگی آن نگاه گرم تو
نوائی نوایی نوایی