جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشهرام گلپریان

ترانه های - شهرام گلپریان

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . خموشی های ساحل آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . خموشی های ساحل آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


متن آهنگهای شهرام گلپریان

  متن ترانه خط اول آهنگ
خموشیهای ساحل شب پریشان می خرامد در خموشیهای ساحل