رضا تاجبخشمتن آهنگهای رضا تاجبخش

  متن ترانه خط اول آهنگ
کوچی یه نگاه پر حرارت ، دل آشنا رو باختی