جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدرویش خان

درویش خان

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . رنگ اصفهان آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
2. . رنگ اصفهان آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان

ترانه های - درویش خان

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . رنگ اصفهان آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
2. . رنگ اصفهان آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان


متن آهنگهای درویش خان

  متن ترانه خط اول آهنگ
رنگ اصفهان