جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخسرو شکیبائیمتن آهنگهای خسرو شکیبائی

  متن ترانه خط اول آهنگ
رگ پنهان دلم گرفته
قصه بیوفائی سراغ از من نمی گیری گل نازم
قصه بیوفائی سراغ از من نمی گیری گل نازم
قصه بیوفائی سراغ از من نمی گیری گل نازم
مهربانی زیبا هوای حوصله ابری است