جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبیتلز

بیتلز

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . And I Love Her آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . And I Love Her آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
3. . And I Love Her آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
4. . Let It Be آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
5. . Let It Be آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
6. . Let It Be آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
7. . Yesterday آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
8. . Yesterday آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
9. . Yesterday آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان
10. . Yesterday 3 آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۲۰۰۰ تومان

ترانه های - بیتلز

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . And I Love Her آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
2. . And I Love Her آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
3. . And I Love Her آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
4. . And I Love Her 2 آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
5. . Let It Be آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
6. . Let It Be آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
7. . Let It Be آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


متن آهنگهای بیتلز

  متن ترانه خط اول آهنگ
And I Love Her I give her all my love
Let It Be When I find myself in times of trouble