بزرگ لشگریمتن آهنگهای بزرگ لشگری

  متن ترانه خط اول آهنگ
خدا کنه که خوابم نبره دو سه شبه که چشمام به دره