اقبال لاهوریمتن آهنگهای اقبال لاهوری

  متن ترانه خط اول آهنگ
شب افروز ینی جهان را خود را نبینی