احمدرضا احمدی

ترانه های - احمدرضا احمدی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . اجاق سرد آهنگ ۲۰۰۰ تومان
2. . از دور آهنگ ۲۰۰۰ تومان
3. . اسب سفید آهنگ ۲۰۰۰ تومان
4. . بر سر قایقش آهنگ ۲۰۰۰ تومان
5. . تو را من چشم در راهم آهنگ ۲۰۰۰ تومان
6. . خانه ام ابریست آهنگ ۲۰۰۰ تومان
7. . داستان زندگی من آهنگ ۲۰۰۰ تومان
8. . داستانی نه تازه آهنگ ۲۰۰۰ تومان
9. . در شب سرد زمستانی آهنگ ۲۰۰۰ تومان
10. . دو چشم بسته من آهنگ ۲۰۰۰ تومان
11. . ری را آهنگ ۲۰۰۰ تومان
12. . قو آهنگ ۲۰۰۰ تومان
13. . من نوشتم باران آهنگ ۲۰۰۰ تومان
14. . ندای آغاز آهنگ ۲۰۰۰ تومان
15. . نیلوفر آهنگ ۲۰۰۰ تومان
16. . واحه ای در لحظه آهنگ ۲۰۰۰ تومان


متن آهنگهای احمدرضا احمدی

  متن ترانه خط اول آهنگ
اجاق سرد مانده از شب های دورادور
از دور جوی میخواند در دره خموش
اسب سفید اسب سفيدم
بر سر قایقش بر سر قایقش اندیشه کنان قایق بان
تو را من چشم در راهم تورا من چشم درراهم
خانه ام ابریست خانه ام ابری ست
داستان زندگی من
داستانی نه تازه شامگاهان که رؤيت ِ دريا
در شب سرد زمستانی در شب ِ سرد ِ زمستانی
دو چشم بسته من دو چشم بسته من رو
ری را « ری را»...صدا می آید امشب
قو صبح چون روی می گشاید مهر
من نوشتم باران روی دیوار سفید خونه مون
ندای آغاز - کفشهایم کو؟ كفش‌هایم كو،
نیلوفر از مرز خوای می گذشتم
واحه ای در لحظه به سراغ من اگر می آیید،