جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهDean Martin - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2009-12-02 09:25:02

2013-11-21 20:53:31

Sorrento

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2011-05-17 04:32:49

2012-05-10 13:25:31

Sway

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - پیشرفته
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-04-07 17:13:45

Sway

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-04-07 17:35:03

2014-08-11 19:47:21

2010-05-31 04:58:59

Volare

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۱۰۰۰ تومان


2012-06-03 15:47:35

Volare

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - پیشرفته
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2010-05-31 04:58:59

Volare

خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۵۰۰۰ تومان


2014-05-02 03:10:10

2013-02-24 18:05:56


متن آهنگهای Dean Martin

Oh the weather outside is frightful,
But the fire is so delightful,
...
Penso che sogno così
non ritorni mai più,
...
Neapolitan lyrics (“Torna a Surriento”)

...
When marimba rhythms start to play
Dance with me, make me sway
...