مهیار کاظم زادهمتن آهنگهای مهیار کاظم زاده

  متن ترانه خط اول آهنگ
رقص در رویا حس دلچسبی دارم خواب هستم انگار