حمید غلامعلی

ترانه های - حمید غلامعلی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید ترانه/MP3 خرید نت/PDF
1. . آبی دریا آهنگ ۲۰۰۰ تومان
2. . با من بمون آهنگ ۲۰۰۰ تومان
3. . با من بمون آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
4. . با من بمون آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
5. . با من بمون 2 آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
6. . بی تو آهنگ ۲۰۰۰ تومان
7. . تو کجائی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
8. . تو کجایی آهنگ ۲۰۰۰ تومان
9. . تو کجایی آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
10. . عاشقانه آهنگ ۲۰۰۰ تومان
11. . عاشقانه آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
12. . عزای بی کسی آهنگ ۲۰۰۰ تومان
13. . عزای بی کسی آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
14. . عزای بی کسی آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
15. . قبیله عشق آهنگ ۲۰۰۰ تومان
16. . قبیله عشق آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
17. . قبیله عشق آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
18. . گریه کن آهنگ ۲۰۰۰ تومان
19. . گریه کن آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
20. . گریه کن آهنگ ۱۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
21. . هزاران گل آهنگ ۲۰۰۰ تومان
22. . هزاران گل آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
23. . هوای ابری آهنگ ۲۰۰۰ تومان
24. . هوای ابری آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان
25. . وسعت سبز آهنگ ۲۰۰۰ تومان خرید نت ۳۰۰۰ تومان


آکورد - حمید غلامعلی

 اطلاعات بیشتر در مورد آهنگ خرید آکورد/PDF
عاشقانه - آکورد آکورد ۱۰۰۰ تومان


متن آهنگهای حمید غلامعلی

  متن ترانه خط اول آهنگ
آبی دریا هر چی دارم هر چی داشتم
با من بمون با من بمون حرف نگفته دارم
بی تو جدایی تلخه بی تو سخته رفتن سخته موند
تو کجائی تو کجایی که ببینی
عاشقانه بمون ای فصل خوب قصه های عاشقانه
عزای بی کسی تو این عزای بی کسی
قبیله عشق ای ابرمرد ای قلندر
گریه کن گریه کن ای دیده ی در خون نشسته
هزاران گل هزاران گل یه باغه
هوای ابری پنجره باز و بسته کن
وسعت سبز آرامشم را در تو جویم ای وسعت سبز