جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهای داد بیداد از آلبوم: بوی دیروز

ای داد بیداد
خواننده: هنرمند شماره 21

ناخدا باخدا