由歌、 艺术家或歌词搜索Chador Zari 从专辑: Piano Sheet Music


Add MP3 $0.99


Chador Zari 从专辑: Sheet Music


Add MP3 $0.99Chador Zari
歌手: Ravanbakhsh
歌手: Shahram Shabpareh

لیلا فدای تو گردم،ناز و ادای تو گردم
خال لبای تو گردم،خال پشت پای تو گردم
یواش یواش راه می روی و راه رفتنای تو گردم
صدای کفش پات میآد کفشای پای تو گردم

****
چادر زری چادر زری از کوچه ما می گذری
ناز می خرم چند می فروشی
چون می فروشم چند می خری
می خوام به کرمون برم و برات حنا بیارم
اگر حنا دوست نداری و آب طلا بیارم

****
لیلا فدای تو گردم،ناز وادای تو گردم
خال لبای تو گردم،خال پشت پای ت گردم
یواش یواش راه میروی و راه رفتنای تو گردم
صدای کفش پات میاد کفشای پای تو گردم

****
چادر زری چادر زری ا کوچه ما می گذری
ناز می خرم چند می فروشی
چون می خرم چند می خری
می خوام به کرمون برم و برات حنا بیارم
اگر حنا دوست نداری آب طلا بیارم

آی !!! آی...