جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکوهستان از آلبوم: گل افشان ۲


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


کوهستان از آلبوم: بوی دیروز ۵


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


کوهستان از آلبوم: دیار ۲


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


سر اومد زمستون از آلبوم: آکورد
سر اومد زمستون از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومانکوهستان - سر اومد زمستون - آفتابکاران
خواننده: NA

سراومد زمستون، شکفته بهارون
گل سرخ خورشيد باز اومد و شب شد گريزون (۲)
کوهها لاله زارن، لاله‌ها بيدارن
تو کوهها دارن گل گل گل آفتابو ميکارن (۲)
توی کوهستون، دلش بيداره
تفنگ و گل و گندم داره مياره
توی سينه‌اش جان جان جان (۲)
يه جنگل ستاره داره، جان جان، يه جنگل ستاره داره
سراومد زمستون، شکفته بهارون
گل سرخ خورشيد باز اومد و شب شد گريزون (۲)
لبش خنده نور
دلش شعله شور
صداش چشمه و يادش آهوی جنگل دور (۲)
توی کوهستون، دلش بيداره
تفنگ و گل و گندم داره مياره
توی سينه‌اش جان جان جان (۲)
يه جنگل ستاره داره، جان جان، يه جنگل ستاره داره (۲)