جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکلاغ-بیکلام از آلبوم: کودکانه


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


کلاغ از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


کلاغ از آلبوم: کودکانه


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومانکلاغ
خواننده: پری زنگنه

این کلاغ خبرچین
نشسته روی پرچین
چشم میندازه به همه جا
به اینجا و به اونجا

به پائین و به بالا
این کلاغ ناقلا
از خبرهای تازه
صدتا دروغ میسازه

یک کلاغ چهل کلاغ

این کلاغ خبرچین
نشسته روی پرچین
چشم میندازه به همه جا
به اینجا و به اونجا

به پائین و به بالا
این کلاغ ناقلا
از خبرهای تازه
صدتا دروغ میسازه

یک کلاغ چهل کلاغ