جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکلاغ از آلبوم: کودکانه


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2011-05-14 21:37:33کلاغ از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2011-04-15 13:44:57کلاغ-بیکلام از آلبوم: کودکانه


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2011-05-13 13:11:36
کلاغ
پری زنگنه

این کلاغ خبرچین
نشسته روی پرچین
چشم میندازه به همه جا
به اینجا و به اونجا

به پائین و به بالا
این کلاغ ناقلا
از خبرهای تازه
صدتا دروغ میسازه

یک کلاغ چهل کلاغ

این کلاغ خبرچین
نشسته روی پرچین
چشم میندازه به همه جا
به اینجا و به اونجا

به پائین و به بالا
این کلاغ ناقلا
از خبرهای تازه
صدتا دروغ میسازه

یک کلاغ چهل کلاغ