جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتوپ سفید از آلبوم: کودکانه


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2011-05-13 13:17:04توپ از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2011-04-15 13:45:01
توپ
پری زنگنه

توپ سفید و آبی
چرا در پیچ و تابی
میایم هر جا هستی
میگیرمت دو دستی
میایم هر جا هستی
میگیرمت دو دستی

میزنمت بالا میری
از رو زمین هوا میری
توپ سفید و آبی
چرا در پیچ و تابی
توپ سفید و آبی
چرا در پیچ و تابی

توپ سفید و آبی
چرا در پیچ و تابی
میایم هر جا هستی
میگیرمت دو دستی
میایم هر جا هستی
میگیرمت دو دستی

میروی بر میگردی
این دور و بر میگردی
توپ سفید و آبی
چرا در پیچ و تابی
توپ سفید و آبی
چرا در پیچ و تابی
توپ سفید و آبی
چرا در پیچ و تابی
توپ سفید و آبی
چرا در پیچ و تابی