جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمادربزرگ از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2011-04-15 13:44:39مادربزرگ
پری زنگنه

لا لالالا لالا لا لالالا
لا لالالا لالا لا لالالا

شب که میرسه مادربرزگم
برامون قصه میگه
وقتی میبینه
پلکا سنگینه
میگه بخوابین دیگه

مادربزرگم چه مهربونه
وقتی میخوابم
لالای میخونه

لا لالالا لالا لا لالالا
لا لالالا لالا لا لالالا

شب که میرسه مادربزرگم
برامون قصه میگنه
وقتی میبینه
پلکا سنگینه
میگه بخوابین دیره

مادربزرگم چه مهربونه
وقتی میخوابم
لالای میخونه

لا لالالا لالا لا لالالا
لا لالالا لالا لا لالالا