جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآقا موشه از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2011-04-15 13:45:37آقا موشه
پری زنگنه

از لونت بیا
ای آقا موشه
گشنگی داره
منو میکشه

از لونت بیا
ای آقا موشه
گشنگی داره
منو میکشه

مثله یک گرگ
از راه میام
از زمین و هوا میام
میگیرمت
میخورمت
هام هام هام

از لونت بیا
ای آقا موشه
گرگی میاد و
منو میکشه

از لونت بیا
ای آقا موشه
گرگی میاد و
منو میکشه

از لونت بیا
ای آقا موشه
گرگی میاد و
منو میکشه