جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهI Started A Joke از آلبوم: پیانو آسان


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-05-06 23:30:16


I Started A Joke از آلبوم: خاطرات طلائی ۲


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-05-31 05:03:50I Started A Joke از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-05-31 05:03:50I Started a Joke
Bee Gees

I started a joke
Which started the whole world crying
But I didn't see
That the joke was on me, oh no

I started to cry
Which started the whole world laughing
Oh, if I'd only seen
That the joke was on me

I looked at the skies
Running my hands over my eyes
And I fell out of bed
Hurting my head from things that I'd said

Till I finally died
Which started the whole world living
Oh, if I'd only seen
That the joke was on me

I looked at the skies
Running my hands over my eyes
And I fell out of bed
Hurting my head from things that I'd said

Till I finally died
Which started the whole world living
Oh, if I'd only seen, oh yeah
That the joke was on me, oh no
That the joke was on me, ohh